Cor d'Horta

Cor d'Horta

El TEU IMMOBLE NECESSITA ESTAR CERTIFICAT

2 de juliol de 2013 - La veu del Soci

El Certificat d’Eficiència Energètica, ja és exigible a partir de l’1 de juny per vendre o llogar habitatges i locals.

Mitjançant el RD 235/2013 de 5 d’abril s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis amb la finalitat de promoure-la i pel qual, permetrà valorar i comparar les prestacions d’eficiència energètica dels habitatges i locals què ha de conduir a afavorir la promoció d’edificis d’alta eficiència energètica vers altres que l’eficiència energètica sigui inferior, així com ha d’afavorir també, les inversions en les instal•lacions que generin estalvi d’energia.

Cal destacar que l’àmbit de la certificació s’estén a tots els edificis, ja siguin de nova construcció o existents, ja siguin privats o públics, amb l’única excepció d’aquelles edificacions especials i provisionals que es facin servir menys de quatre mesos en un any.

Així, aquest procediment bàsic inclou:

• La metodologia de càlcul de la qualificació d’eficiència energètica, considerant aquells factors que més incidència tenen en el consum, així com les condicions tècniques i administratives per a les certificacions dels edificis.

• Estableix l’obligació de disposar d’un certificat d’eficiència energètica a disposició dels qui adquireixen o arrendataris de béns immobles a fi que aquests puguin comparar i avaluar la seva eficiència energètica. El certificat serà exigible per als contractes, ja siguin en document privat o públic de compra-venda, i dels d’arrendament, a partir del 01/06/2013.

• Resten inclosos en la normativa els edificis que pertanyin o siguin ocupats per les Administracions Públiques. Així mateix estableix els terminis per a l’adaptació del Procediment Bàsic als edificis d’ús públic existents què hauran d’exhibir l’etiqueta d’eficiència energètica.

• S’estableix un Registre de Certificats que ha de constituir el Govern de la Comunitat Autònoma on es trobi ubicat l’edifici, com a mecanisme estadístic per a planificar les actuacions de millora energètica.

• S’indica l’obligació de construir edificis de consum d’energia quasi nul a partir del 31/12/2020 per a edificis privats ò 31/12/2018 per a edificis públics.
En conseqüència, podem extractar que:

1. El responsable d’encarregar el certificat d’eficiència energètica és el promotor de la nova construcció o el propietari de l’edifici existent.

2. Que el certificat d’eficiència energètica ha de contenir les següents dades: identificació de l’edifici amb la seva referència cadastral, indicació del procediment tècnic reconegut que s’ha fet servir, indicació de la normativa d’estalvi i eficiència energètica d’aplicació al moment de construcció, descripció de les característiques tècniques de l’edifici, la qualificació mitjançant l’etiqueta energètica, document de recomanacions per a la millora dels nivells rentables d’eficiència energètica en els edificis ja existents, descripció de les proves i comprovacions realitzades i compliment dels requisits mediambientals d’instal•lacions tèrmiques.

3. El certificat ha de ser subscrit per un tècnic competent contractat per la propietat. S’entén que aquest tècnic competent és un Arquitecte, Arquitecte Tècnic, Enginyer o Enginyer Tècnic.

4. El període de validesa del certificat serà de 10 anys i que arribat al venciment, s’haurà de renovar o actualitzar conforme a les condicions que s’estableixin més endavant mitjançant Reglament.

5. Obligació d’exhibir l’etiqueta d’eficiència energètica en aquells edificis de superfície superior a 500 m2 que siguin de titularitat privada però, freqüentats per públic en general (locals d’ús públic com restaurants, sales de festa, comerços en generals, oficines, etc.). També hauran d’exhibir l’etiqueta els edificis ocupats per l’autoritat pública que siguin de superfície superior a 250 m2 i freqüentats per públic en general. I per últim aquells edificis que els seus propietaris ho hagin decidit voluntàriament.

En definitiva, tenim davant nostre, ja, una nova obligació pels propietaris de béns immobles què nascuda en la Unió Europea pretén la millora energètica en el món immobiliari.

Lorenzo Viñas Périz
Advocat de Temple Grup Consultors

Més informació:
Temple Grup Consultors

Els nostres socis

El Racó del Peix
Collell Selecció
Òptica Visió
Gemma Fradera Barcelona
Les Herbes d'Horta i Teràpies Naturals
Carpinteria Aluminio Bartra
Calçats Marcial
Carregant...
x
X