Cor d'Horta

Cor d'Horta

CAMPANYA DE RENDA 2014

20 d'abril de 2015 - La veu del Soci

PRINCIPALS DEDUCCIONS I NOVETATS:

Dins de la nostra declaració, sortiran reflectits fets de la nostra vida; si ens hem casat o divorciat, si hem sigut pares, si hem comprat o venut un immoble, si hem seguit pagant hipoteca...Tots aquests fets, poden repercutir en el resultat final de la nostra declaració i per això és imprescindible, conèixer les nostres obligacions i saber si tenim dret a acollir-nos a algun dels beneficis fiscals que es plantegen per aquest exercici.

Saber si ens convé més presentar la declaració de manera individual o conjunta o conèixer totes les despeses que ens són deduïbles, ens pot ajudar a obtenir un millor resultat en la nostra declaració, ja que la conseqüència de tot plegat, serà una declaració amb un import final a pagar o a retornar. Aquest any continuem amb els tipus impositius elevats, és a dir, com l´any passat seguim amb la mateixa tributació, això però, canvia a partir de la propera declaració de renda, la que presentarem al 2016.

Per no pagar més del que ens toca, és important conèixer totes aquelles reduccions i deduccions possibles, i tenir en compte les novetats fiscals:

PRINCIPALS DEDUCCIONS

1-Deducció per hipoteca
La deducció per hipoteca ha estat suprimida per tots aquells que hagin adquirit el seu habitatge habitual a partir del 1 de gener de 2013. Els habitatges adquirits abans d’aquesta data segueixen gaudint del dret i per tant es poden seguir aplicant la deducció.

2- Reducció per lloguer d’habitatges
Aquest exercici 2014 i com a últim exercici en que es podrà aplicar, la deducció existeix per dues línies, una pel propietari i l’altra pel llogater. En el cas del propietari, cal considerar l’edat del llogater. En el cas que el llogater sigui una persona jove la reducció serà del 100% i en els altres casos la reducció serà del 60%. Per tant en el primer cas, no hi haurà tributació, encara que sí existirà obligació de declarar i en el segon cas tributarà pel 40%. En el cas del llogater, si la renda no és molt elevada, hi ha la possibilitat d’acollir-nos a un tipus de deducció a calcular en cada cas particular.
A partir del 2015, amb la qual cosa es reflectirà a la Declaració de Renda que es presentarà l´any 2016, quedarà eliminada la deducció pels llogaters que signin contracte a partir de l’1 de gener del 2015, assimilant el cas a la pèrdua de deducció per la hipoteca de l’habitatge habitual. En el cas dels propietaris, s’elimina l’exempció del 100% en el cas que el llogater sigui menor de 35 anys i és mantindrà la reducció del 60% en tots els casos.

3-Reducció de rendiments per activitats econòmiques
En el cas que es desenvolupi una activitat econòmica i s’hagi mantingut la plantilla dels treballadors o creat nous llocs de treball durant l´any 2014, es prorroga per aquest exercici una reducció de fins el 20% en el rendiment.

4-Naixement i Adopció
Si durant l´any 2014 hem tingut un fill o l’hem adoptat, pel fet de ser pares, l’any del naixement, tindrem dret a una deducció de 150€ fins a 300€, en funció de si la declaració és individual o conjunta. A banda, en cas de ser mare treballadora, durant els 3 primers anys tindrem dret a la deducció de 1.200€ anuals.

5-Plans de Pensions
Una altra opció per poder obtenir un millor resultat en la nostra declaració, és reduir la base sobre la qual tributem, a menys base menys impost. Una via és realitzar aportacions de plans de pensions, amb un màxim d´aportació de 10.000€ en la seva declaració i de fins a 12.500€ si és major de 50 anys.
A més també són deduïbles les aportacions a favor del cònjuge, sempre que aquest no obtingui rendes que superin els 8.000€, en aquest cas la reducció podria ser de 2.000€. De la mateixa manera, estan subjectes a deducció les aportacions a plans de pensions de persones discapacitades (enteses aquestes com a minusvalideses superiors al 65%).
Si l'any 2014 heu rescatat un pla de pensions, en aquest cas té conseqüències fiscals, ja que el rescat pot ser en forma de renda o en forma de capital (que és la més beneficiosa fiscalment) podent-se aplicar una reducció del 40%.

PRINCIPALS NOVETATS

1-Compensar les pèrdues de les preferents
Es permet als titulars de deute subordinat i obligacions preferents que compensin les rendes negatives amb les positives. D’aquesta manera, les pèrdues procedents de les preferents generades entre 2010 i 2014 es podran compensar, no només amb rendiments de capital mobiliari positius, sinó també amb els guanys patrimonials i amb rendes positives incloses en la base general que procedeixin de la transmissió d’elements patrimonials.

2- Exempció de la dació en pagament
Des de gener 2014 i per els anys anteriors que no hagin prescrit ( fins el 2010), queden exempts els guanys patrimonials per la transmissió de l’habitatge habitual derivat de la dació en pagament o per l’execució hipotecària tant judicial com notarial.
Per tant no es pagaran impostos pel benefici fiscal resultant de la supressió del deute hipotecari per la dació en pagament o el desnonament.

3- Amnistia pels immigrants retornats que varen cobrar pensions a l’estranger
Des de l’estiu de 2013, l’Agència Tributària està regularitzant la situació dels residents a Espanya que cobren pensions de l’exterior i d’aquells estrangers que viuen a Espanya la seva jubilació, per tal que posin en ordre les seves comptes amb Hisenda sense les sancions, recàrrecs o interessos que els correspondrien.

4- Exempció de les indemnitzacions per acomiadament
Des de l’1 d’agost de 2014 s’ha de tributar per les indemnitzacions per acomiadament, tot i que queden exempts els primers 180.000€.

Amb aquesta informació, es pretén millorar la nostra tributació i aprofitar les mesures fiscals, sempre que ens sigui possible. De qualsevol manera en cas de dubte, és essencial buscar assessorament i posar-se en mans de professionals. Cal tenir present que l’acceptació de l’esborrany que ens facilitat l’Agència Tributària no implica que les dades compreses en el mateix siguin correctes i per tant, en cas de dades errònies, no ens eximeix de responsabilitat. Presentar dades errònies a la nostra declaració o al acceptar l’esborrany, pot suposar-nos requeriments i sancions per part de l'Agència Tributària. Per tant és important dedicar especial atenció a la confecció de la nostra renda i recórrer a l’ assessorament d’un expert fiscal sempre que ho considerem necessari.

Montse Peris
Cap Àrea Fiscal –Temple Grup Consultors
Tel. 93 407 23 40 - Fax 93 407 23 50 - Passeig Maragall 400, local

Els nostres socis

Horta Esportiva
Rogelietto
Sagrada Familia Horta
Centre Logopèdic Komunika't
Blau
Carpinteria Aluminio Bartra
Dobleespai
Carregant...
x
X